malá škola bowlingu

1. Definícia hry
Jednu bowlingovú hru tvorí desať častí (frame - 'Frejm'). V každom z
prvých deviatich 'frejmov' má hráč dva hody, ak nie je dosiahnutý
'strajk'. V desiatom 'frejme' má hráč k dispozícii tri hody, ak
dosiahne 'strajk' alebo dohodenia (spare). Každý 'Frejm' musí byť
vykonaný podľa týchto pravidiel.

2. Spôsob počítania
S výnimkou strike sa počet kolkov zhodených prvým hodom zapíše do
štvorčeka v hornom ľavom rohu príslušnom 'frejme' a počet kolkov
zhodených druhým hodom je zaznamenaný do štvorčeka v rohu pravom. Ak
nie je druhým hodom zhodená žiadna zo zostávajúcich stojacich kolkov,
vo výsledkovej tabuľke sa vyznačí .Súčet obidvoch hodov v 'frejme' sa
okamžite zaznamená.

3. Strike - 'strajk'
'Strajk' je dosiahnutý, keď celá zostava kolkov (všetkých desať) je
zhodených prvým vypustením vo 'frejme'. Zapíše sa ako 'X' do
štvorčeka v ľavom hornom rohu príslušného 'frejmu'. V prípade
dosiahnutého 'strajku' sa započítava 10 + počet kolkov zhodených
hráčom v nasledujúcich dvoch vypusteniach. Počítanie: 10 + 7 + 2 = 19

4. Double - 'dabl'
Ako double sa označujú dva 'strajky' dosiahnuté bezprostredne po sebe.
Súčet pre prvý 'strajk' je 20 + počet kolkov zhodených prvým hodom
nasledujúcom po druhom 'strajku'.

Počítanie:
1. časť - 10 + 10 + 7 = 27
2. časť - 27 + 10 + 7 + 2 = 46

5. Triple - 'triple'
Ako 'triple' sa označujú tri po sebe nasledujúce 'strajky'. Súčet pre
prvý 'strajk' je 30. Na dosiahnutie maximálneho skóre 300 musí hráč
dosiahnuť dvanásť 'strajkov' v rade.

Počítanie:
1. časť - 10 + 10 + 10 = 30
2. časť - 30 + 10 + 10 + 7 = 57
3. časť - 57 + 10 + 7 + 2 = 76

6. Nedohodenie
Keď hráč nedokáže zhodiť všetkých desať kolkov dvoma hodmi v
'frejme', je mu započítané nedohodenie.

Počítanie:
4. časť - 76 + 7 + 2 = 85

7. Dohodenie (Spare) Dohodenie sa dosiahne, keď kolky, nezhodené prvým
hodom, sú všetky zhodené druhým hodom 'frejmu'. Označí sa ako (/) do
štvorčeka v pravom hornom rohu príslušného 'frejmu'. Súčet pre
dohodenie je 10 + počet kolkov zhodených v budúcom vypustení.

Počítanie:
5. časť - 85 + 10 + 8 = 103
6.časť -103 + 8 + 1 = 112

8. Split
Splitom označujeme takú zostavu stojacich kolkov po prvom hode frejmu,
kedy bola porazená kolka č.1 a pritom:
1. Najmenej jedna kolka chýba (bola zhodená) medzi dvoma alebo viacerými
stojacimi kolkami, napr.7-9 alebo 3-10.
2. Najmenej jedna kolka chýba (bola zhodená) pred dvoma alebo viacerými
stojacimi kolkami v rade, napr 5-6.
Split sa obyčajne označuje S.

9. Spôsob hry
Majstrovské súťaže družstiev sa hrajú na dvoch bezprostredne
susediacich dráhach (páru). Členovia súťažných tímov, trojíc,
dvojíc a jednotlivci hrajú v rovnakom poradí striedavo. jeden frame na
jednej a ďalšie na druhej dráhe, kým sa neodohrá päť 'frejmov' na
každej z nich, ak nestanový rozpis inak. Turnaje sa hrajú podľa
príslušných rozpisov turnaja.

10. Legálne zhodená kolka
Hod je platný, keď hráčom vypustená guľa prejde cez čiaru prešľapu
na vlastnú dráhu. Počíta sa každý hod okrem takého, kedy je
ohlásená mŕtva guľa. Každý hod sa vykonáva iba ručným spôsobom.
Guľa nesmie obsahovať na povrchu, ani vnútri žiadne zariadenia, ktoré
by sa oddelilo pri odhodení, alebo sa pohybovalo s guľou po dráhe.
Poznámka: Hráč smie používať špeciálne pomocné zariadenia na
uchopenia a odhodenia gule ak nahrádza ruku, alebo jej dôležitú časť
stratenú úrazom alebo podobne. Pri platnom hode sa počítajú ako
legálne zhodené:
kolky zhodené, alebo zmetené z kolkovej dosky (pin deck) guľou, alebo
inou kolkou..
kolky zhodené, alebo zmetené z kolkovej dosky odrazené od postrannej
prepážky, alebo od zadného tlmiaceho vankúša
kolky zhodené, alebo zmetené z kolkovej dosky odrazené od lišty, ak je
v kľudnej polohe dole na dráhe, ako začne odstraňovať zhodené kolky
(dead wood). o kolky, ktoré sa naklonia a dotknú zadnej, alebo bočnej
prepážky

11. Nelegálne zhodené kolky
V nasledujúcich prípadoch sa počíta hod, ale nie zhodenej kolky:
1. guľa opustí dráhu skôr, ako sa dotkne kolkov.
2. guľa sa odrazí od zadného vankúša.
3. kolok sa odrazí po tom, čo prišla do kontaktu s telom, nohami alebo
rukami nastavovača kolkov (človeka).
4. kolok bol v dotyku s mechanickým nastavovacím zariadením
5. každý kolok zhodený pri odstraňovaní legálne zhodených kolkov
(dead wood).
6. každý kolok zhodený nastavovačom odľahlosti zdržou kolkov,
prípadne človekom
7. hráč sa dopustil prešľapu
8. hod, pri ktorom sa nachádza na dráhe, alebo v žliabku zhodený kolok
a guľa sa ho dotkne predtým, ako opustí povrch dráhy.
Ak dôjde k neplatnému porazeniu kolkov a hráč má právo ďalšieho
hodu vo frejme, neplatne jatočný kolok (kolky) musí/a byť opäť
postavené na svoje pôvodné miesto.

12. Nesprávne postavenie kolkov
Ak sa zistí pri alebo po hode do plnej zostavy či dohodenia, že jedna
alebo viac kolkov je nesprávne postavených ale nie chýbajúcich, hod aj
výsledok sa počítajú. Je povinnosťou hráča skontrolovať si, či
kolky stoja správne. Hráč má trvať na pozícii každej kolky
nesprávne postavenej ešte pred vlastným hodom, inak je zostava
považovaná za prijateľnú.
Poznámka: je neprípustné meniť po hode pozíciu ktorejkoľvek stojace
kolky. Napr.: kolky, ktoré sú premiestnené, alebo posunuté mechanickým
nastavovačom odľahlosti zdrží zostávajú v tejto pozícii a nesmú
byť manuálne reponované!

13. Kolky
Kolky, ktoré sa odrazia a postavia späť na dráhu sa počítajú ako
zhodené.

14. Kolky, ktoré nesmú byť uznané
Žiadne iné kolky nesmú byť uznané a len také je možné započítať,
ktoré boli zhodené ako výsledok regulárneho hodu.

15. Výmena kolky
Ak sa kolok zlomí alebo inak vážne poškodí počas hry, nahradí sa
ihneď inú, pokiaľ možno rovnakého tvaru, váhy i materiálu. O tom,
či má byť kolok vymenená, rozhoduje oficiálny delegát turnaja.

Hod je vyhlásený za neplatný v týchto prípadoch: 1. po hode je
okamžite nahlásiť, že v zostave jedna alebo viac kolkov chýba
prítomným delegátom (rozhodcovskom) 2. stavač kolkov (človek) príde
do kontaktu so stojacim vretenom predtým, ako sa guľa dotkne kolkov 3.
stavač kolkov (človek) odstráni zhodenú vretenu, alebo s ňou príde do
kontaktu, kým je kolok ešte v pohybe 4. hráč hrá na nesprávnej
dráhe, alebo mimo poradia, prípadne jeden hráč z každého tímu na
páre dráh hrá na nesprávnej dráhe 5. hráč sa fyzicky stretne (alebo
zavadí v prevedení hodu) s iným hráčom, divákom, pohybujúcim sa
objektom alebo nastavovačom odľahlosti zdrží kolkov počas rozbehu
alebo pri odhodení. V takom prípade má hráč voľbu buď akceptovať
výsledok hodu, alebo nahlásiť neplatný hod 6. kým je guľa v pohybe po
dráhe a ako sa dotkne kolkov 7. vypustená guľa príde do kontaktu s
cudzou prekážkou Výsledok neplatného hodu sa nepočíta. Kolky, ktoré
stáli pred neplatným hodom, sa umiestnia na pôvodnú pozíciu a
hráčovi sa povoľuje nový hod.

17. Hra na nesprávnej dráhe
Ako stanovuje článok 2.16, neplatný hod sa ohlási a hráč alebo
hráči si vyžiadajú nový hod keď:
1. jeden hráč hrá na nesprávnej dráhe
2. jeden hráč z každého tímu na páre dráh hrá na nesprávnej
dráhe. Ak viac hráčov jedného tímu hrá na nesprávnej dráhe, takáto
hra sa ukončí bez ďalších zásahov. Každá úspešná hra musí
začať na správne určenej dráhe.

18. Definícia prešľap
Prešľap nastane, keď časť hráčovho tela presiahne cez prešľapovať
čiaru a dotkne sa nejakej časti dráhy, zariadenia, alebo budovy
(konštrukcie budovy) počas hodu, alebo po ňom. Guľa sa po vypustení v
hre, kým nie je ten istý, alebo iný hráč pripravený na rozbežisku k
ďalšiemu hodu.

19. Úmyselný prešľap
Keď hráč úmyselne prešľapne, aby získal ohlásením prešľapu
výhodu, započíta sa mu nula a stráca nárok na ďalšie hody v tomto
'frejme'.

20. Prešľap pri hode
Keď je zaznamenaný prešľap, hod sa počíta, výsledok (zhodenej kolky)
sa nezapočítava. Kolky zhodené pri prešľape musia byť postavené
znova, ak má hráč ešte ďalšie vypustenie vo 'frejme'.

21. Zjavný prešľap
Prešľap sa ohlasuje a zaznamenáva automatickým zariadením na detekciu
alebo prešľap ohlási rozhodca: 1. obom kapitánom alebo jednému, alebo
viac súperom 2. oficiálnemu zapisovateľovi skóre 3. usporiadateľovi
turnaja

22. Odvolanie prešľapu
Ak sa nepreukáže, že zariadenia na záznam prešľapov funguje
nesprávne, alebo ak nie je evidentné, že hráč neprešľapol,
nepripúšťa sa odvolanie proti prešľapu.

23. Náhradné hod
Náhradné hod alebo 'Frejm' hrá hráč vtedy, keď je podaný protest
ohľadom prešľapu, neplatného hodu alebo legálne či neplatne zhodenej
kolky a nemôže byť rozhodnutý usporiadateľom turnaja.
1. a) ak vznikne spor pri prvom hode v ktoromkoľvek frejme alebo pri
druhom hode v desiatom 'frejme': ak je spor o prešľap, hráč dokončí
Frejm a potom hrá ešte jeden náhradný hod do plnej zostavy
b) ak sa spor o legálne zhodenú vretenu, hráč dokončí 'Frejm' a potom
hrá jeden náhradný hod do zostavy, ktorá by zostala stát, keby sporný
kolok (kolky) nespadli
c) ak je spor o neplatný hod, hráč dokončí 'Frejm' a potom hrá
kompletné náhradný 'Frejm'
2. Ak vznikne spor o dohodenie, alebo o tretej hre v desiatom 'frejme', nie
je potrebné žiadny náhradný hod, ak by nešlo o spor o neplatný hod .
V tom prípade sa náhradný hod vykonáva do rovnakej zostavy aká bola v
pri spornom hode.

24. Bowlingová guľa- povrchové úpravy
Na schválené súťaži (turnaji) je zakázané upravovať povrch
bowlingovej gule počas hry.

25. Rozbežisko nesmie byť rozmazané
Je zakázané nanášať na povrch rozbežiska akékoľvek substancie
(najmä mastenec a iné leštidla na podrážkach topánok). Púder sa
nesmie brať do hráčskeho priestoru.

26. Chybný záznam skóre
Chyba v zápise skóre, alebo v súčte musí byť opravený príslušnými
usporiadateľmi turnaja okamžite po tom, čo je zistená. Časový limit
pre podanie protestu na chybné skóre je jedna hodina od súťaže alebo
bloku hier pre každý deň turnaja, vždy však pred vyhlásením cien,
alebo vyhlásením ďalšieho kola (v prípade kvalifikácie).

Zdroj:
Športovo technické predpisy pre Bowlingový šport v Českej republike a
ostatné vnútorné normy ČMKS platné pre Bowlingový športMalá škola bowlingu
Popis jednotlivých krokov vrhu

Kde musíte stáť
začnite postavením sa na čiaru odhodu chrbtom ku kolkom. Odíďte štyri
a pol bežného kroku, potom sa otočte čelom ku kolkom. Táto
vzdialenosť by mala zodpovedať
4-krokovému rozbehu. Postavte sa jednou nohou na jednu zo značiek na
rozbehovej ploche, a to najlepšie na stredovú značku, alebo na pravú
značku.

Postoj
lakte blízko k telu, ramená a boky sú orientované čelne k cieľu,
nikdy nie pod uhlom. Kolená sú mierne pokrčené. Ľavá noha je mierne
vysunutá dopredu.

Spôsob držania gule
palec a dva prostredné prsty zasuňte do otvorov. Guľu jemne hojdajte na
oboch rukách. Končeky oboch malíčkov sa vzájomne dotýkajú.

Vychýlenie vpred
vychýľte guľu smerom dopredu a dolu. Súčasne s pohybom gule vykročte
vpred pravou nohou.

Kyvadlový pohyb
Počas druhého kroku vychýľte guľu smerom dolu a dozadu. Udržujte
rovnováhu upažením ľavej ruky. Neohýbajte lakeť.

Spätné napriahnutie
guľa sa teraz nachádza v hornej polohe spätného napriahnutia a
maximálne vo výške ramien. Skĺznite nohou.

Krok so sklzom
akonáhle je guľa mimo Vašej kĺžucej sa nohy, dovoľte sa jej voľne
oddeliť od dlane a sledujte ďalej jej pohyb ramenom.

Zápis skóre
Úplná hra sa skladá z 10 kôl. V každom kole sa hádžu dve gule s
cieľom zhodiť všetky kolky. V prípade dosiahnutia striku sa v
príslušnom kole hodí iba jedna guľa. Za spare dosiahnuté v 10. kole
získavate jeden hod navyše.

Ak zhodíte všetky kolky prvou guľou, dosiahli ste STRIKE, ktorý sa
označí písmenom X. Nové kolo sa zaháji hodom ďalšej gule. Za strike
sa započítava 10 bodov plus celkový počet kolkov zhodených
nasledujúcimi dvoma hodmi.

Ak zhodíte všetky kolky dvoma hodmi v jednom kole dosiahli ste SPARE,
ktorý sa označí lomítkom ( symbol / ). Za spare sa započítava 10
bodov v danom kole, plus celkový počet zhodených kolkov nasledujúcim
hodom.